Barack Obama vs. Paul Ryan: House GOP Budget Plan

by alexvanbuskirk

Barack Obama vs. Paul Ryan: House GOP Budget Plan — point by point

Advertisements